CONTACT

NVST

TUINA

ACUPUNCTUUR

HOME

Algemene voorwaarden van JianKang

 

Begrippen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van  toepassing  op  alle     aanbieding en       overeenkomsten     inzake  door   JianKang  uit te voeren    opdrachten.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor JianKang slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Koepel

 

 

Zorgaanbieder

 

JianKang is lid van de NVST. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over de beroepsvereniging NVST en over de koepel RBCZ kunt u vinden op  en op www.nvst.nl en www.rbcz.nu.

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVST. Deze kunt u vinden op  www.nvst.nl

 

 

Behandeling

 

De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Dit wordt de leidraad voor de Shiatsu(Tuina)-therapie en ondertekend bij tijdens de 1E of 2E sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

De sessies duren 1,5 uur  en vinden met een zekere regelmaat plaats,

zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u.  Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De Shiatsu(Tuina)-therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de Shiatsu(Tuina)-therapie stopgezet.

De zorgverlener van JianKang werkt als zelfstandig ondernemer.

 

 

Betaling

 

 Voor een overzicht van tarieven kijk op www.jiankang.nl  of in de praktijk.

De factuur betaalt u contant. De factuur krijgt u direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

JianKang is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVST en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.nvst.nl

 

 

Annulering

 

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

 

Dossiervoering

 

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVST. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener, of na te zoeken op de websites van de RBCZ en NVST.

 

 

Klachtenregeling

 

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@jiankang.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door JianKang. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NVST, klachtenfunctionaris Quasir dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website  www.nvst.nl   /  www.rbcz.nu of via deze LINK.

JianKang voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer u een klacht indient via de NVST, klachtenfunctionaris Quasir of de geschilleninstantie Zorggeschil dan informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

 

 

Aansprakelijkheid

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

JianKang is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan JianKang.

JianKang heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt JianKang tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VvAA. JianKang is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VvAA, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

 

AVG

 

JianKang houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.jiankang.nl  meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

 

Toepasselijk recht

 

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Zorgaanbieder

Beroepsvereniging NVST

 

Koepel RBCZ

 

 

 

Klacht- en tuchtrecht

 

 

 

Klachtenfunctionaris

 

Geschillencommissie

 

 

 

 

 

WGBO

Cliënt / patiënt

Behandeling

: JianKang, therapeut Anne-Marie van den Driessche

: Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten ingeschreven bij de KvK onder nr.              40507270 te Grou

: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  ingeschreven bij KvK onder nr. 20133698 te Roosendaal. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren  binnen  de

complementaire zorg  certificeert en   registreert.

: Het  tuchtrecht  is  rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of

andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

: Quasir  is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van de NVST/RBCZ en de geschillencommissie.

: Zorggeschil voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te

lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

: de door JianKang aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt  welke binnen het opleidingsgebied liggen van JianKang.